คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีระชัย เพ็ชรแจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมีนา ขัดหย่อม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน/เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทเวศน์ แก้วแปลง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวัฒนวิทย์ สายอ้น
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาสม ถาวร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยงยศ คำปา
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมลดา แก้วแปง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราภา สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคมสันต์ เกิดพิทักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา และนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภาณ เสียงแจ้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิชญพล เส็งมูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา แก้วจันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโชค
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วปิตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2