กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุนันท์ นามบ้าน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
เบอร์โทร : 095-8453033
อีเมล์ : charunun4299@gmail.com

นางสาวภัทราพร อ่ำอ้น
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0636797366
อีเมล์ : Mylove_noopat@outlook.co.th

นางขวัญเรือน ใจงาม
ครูอัตราจ้าง