พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน สุขภาพ พฤติกรรม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
 7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีทักษะในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
 8. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และต่อสุขภาพจิต มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ประสานงานกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน

เป้าหมาย(Objective)

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด
 3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นครูในศตวรรษที่ 21
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน