วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

          "ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โรงเรียนมีคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


ปรัชญา (Philosophy)

          "รู้หน้าที่   เก่งดี   มีความสุข"