ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล และบ้านดงสามสิบที่ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ โดยได้กันพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านปากทางเขื่อน และหมู่บ้านดงสามสิบ จำนวนพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา ตาม ใบ นส. 3 ก. เลขที่ 2319 เล่ม ก. หน้า 19 ระยะแรกชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนด้วยเนื้อไม้แข็งยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร หลังคามุงด้วย สังกะสี ไม่มีฝาผนังกั้น ขนาด 6 x 9 เมตร ห้องเรียนเป็นห้องโถงตลอด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรก 10,000 บาท เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2509 มีนักเรียน 60 คน เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้น ป.1 - ป.3 มีครูทำการสอนคนเดียว คือ นายสุรพงศ์  ฉายวัฒนา ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมา  วันที่ 18 มิถุนายน  2511  คณะผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง หลัง เป็นอาคารติดพื้นเสาไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยหญ้าคา ปีงบประมาณ 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด 3 ห้องเรียน แบบ ป1 ข. จำนวน 1 หลัง ด้วยงบประมาณ 60,000 บาท ปีงบประมาณ  2515  ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร ป.1 ข. อีก หนึ่ง ห้อง ราคา 30,000  บาท ปีงบประมาณ  2516   ได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน 1  หลัง ราคา  29,600  บาท
               ต่อมานายสุรพงษ์  ฉายวัฒนา  ครูใหญ่ ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านวังไคร้ และได้แต่งตั้งให้ นายผดุงศักดิ์  สิงใส ย้ายมาทำหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ และวันที่ 20 กันยายน 2520 ได้ผู้รักษาการในตำแหน่งกลับ และให้ นายฉลอง ดุษดินทร์ ครูใหญ่จากโรงเรียนท่าปุยตกมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ปีการศึกษา  2520  ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. อีก 1 หลัง งบประมาณ  250,000 บาท วันที่ 30  เมษายน 2523 นายฉลอง  ดุษดินทร์  ได้ย้ายไปดำรงแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าปุย
               วันที่ 1 พฤษภาคม 2526 นายเปรื่อง คำภีระแปรง ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วันที่ 26  มิถุนายน 2526  ได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราวแล้วสร้างเป็นโรงเก็บรถ ขนาด 6 x 11 เมตร วันที่ 1  มีนาคม 2523  คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันสร้างรั้วคอนกรีตที่มีอยู่ออกไปอีก 130 เมตร วันที่ 20  พฤษภาคม 2523  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างโรงฝึกงานแบบ 313 ขนาด 11 x 18 เมตร  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  146,000 บาท วันที่ 26  สิงหาคม 2526  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/26  จำนวน 1 หลัง  มี 2 ที่นั่ง ราคา 15,000  บาท วันที่ 20  เมษายน 2528  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 x 6  เมตร จำนวน 1 หลัง  ราคา 15,000  บาท วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเด็กเล็ก จำนวน 1 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2530 ได้รับพระพุทธรูปจากทางจังหวัด คณะครูจึงร่วมกันสร้างมณฑปเพื่อเป็นที่ประดิษฐานไว้หน้าอาคารเรียน และในปีงบประมาณนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตาก ให้สร้างส้วมแบบ 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท ปีงบประมาณ 2531 ได้รับประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  งบประมาณ 36,000  บาท ปีการศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.)
               ปีการศึกษา  2537  นายเปรื่อง  คำภีระแปง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่เชียงราย และได้แต่งตั้งให้นายวสันต์  วิโล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น ปีงบประมาณ  2538  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง ราคา  865,500 บาท และได้รับจัดสรรค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  เป็นเงินงบประมาณ  65,00  บาท  อีก 1 ชุด
               วันที่ 30 กันยายน 2529  นายวสันต์  วิโล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่  102  และได้แต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์  ปาแดง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหินลาดนาไอ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านทางเขื่อนภูมิพล
              วันที่ 27  เมษายน 2549 นายสมศักดิ์  ปาแดง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพและได้แต่งตั้งให้ นายธนู จำปานิล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ซึ่งโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 3  ระดับ การศึกษา ได้แก่
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 – อนุบาล 2 รับนักเรียน อายุ 4 - 6 ปี
  2. ระดับประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
               ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กสอนแบบคละชั้น โดยมี นางเพียงพิศ  กมลดิลก รับผิดชอบการสอน
               วันที่ 9 ธันวาคม 2553 นายธนู จำปานิล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รับย้าย และได้แต่งตั้งให้ นางเสาวนีย์ สอนเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วันที่ 5 กันยายน 2554 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาลและสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  พร้อมห้องน้ำ  1  ที่นั่ง  ขนาด  10X28  เมตร  จำนวนเงินทั้งสิ้น  174,954  บาท  โดยใช้งบประมาณในการก่องสร้างจากเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2554 วันที่ 28  กันยายน 2554 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  ขนาด 6X18  เมตร  จำนวนเงินทั้งสิ้น  126,570  บาท โดยใช้งบประมาณในการก่องสร้างจากเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ปี 2554 และเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารพุทธบุตร วันที่ 1 เมษายน 2555  ได้รับงบประมาณในการจัดสรรสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนขนาด 4X360  เมตร  จำนวนเงินทั้งสิ้น  870,000  บาท วันที่ 20  เมษายน  2555  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 6X27 เมตร  จำนวน  3 ห้องเรียน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินทั้งสิ้น  180,000  บาท  โดยใช้งบประมาณในการก่องสร้างจากเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ปี 2555 วันที่ 10 มีนาคม  2556  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงส้วม  จำนวน  6  หลัง  16  ที่นั่ง  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  1  จำนวน  279,200  บาท วันที่ 5 พฤษภาคม  2556  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารแบบ  สปช.105/29 (ฉบับปรับปรุง)  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวนเงินทั้งสิ้น  2,518,600 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วันที่ 18  มิถุนายน  2556  ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยจัดสรรที่ดินนำดินมาถมปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน  จำนวน  48 เที่ยวรถ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและเอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  สวย  สะอาด  บรรยากาศดี
                วันที่ 30  กันยายน 2557 นางเสาวนีย์ สอนเจริญทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ได้เกษียณอายุราชการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รับย้าย และได้แต่งตั้งให้ สิบตำรวจโทเฉลี่ย  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 25  พฤศจิกายน  2557 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 13  มกราคม  2558 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29 บริเวณชั้นล่างอาคาร จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินทั้งสิ้น   509,000  บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 วันที่ 26  กรกฎาคม  2562 มุงหลังคาเมทัลชีทสนามเด็กเล่นหน้าอาคารอนุบาล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท  โดยใช้งบประมาณในการก่องสร้างจากเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ปี  2562 วันที่ 23  กันยายน  2562  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู  จำนวนเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 วันที่ 17  เมษายน  2563 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวนเงินทั้งสิ้น   298,300  บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  วันที่ 28  กันยายน  2563  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ข (วาตภัย) จำนวนเงินทั้งสิ้น  32,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมเวทีจัดกิจกรรมหอประชุม และซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 4 ห้อง จำนวนเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1
                           
 ❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀