ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
10 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
28 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
14 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 แข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565
จัดการแข่งขัน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1